" جدیدترین و پیشرفته ترین سیستم تندخوانی جهان"

مدرس و مبدع : دکتر حسن فراهانی

ژنوم (Genome) انسان همهٔ مادهٔ ژنتیکی یک فرد است که در اصل محتوای ژنتیکی یاخته آن فرد که شامل DNA هسته، کلروپلاست و میتوکندری است می‌باشد. کلمهٔ ژنوم از دو کلمهٔ ژن (gen) و پسوند(ome-) که از کلمهٔ کروموزوم می‌آید ساخته شده است. بدن آدم به طور نسبی از پنجاه تا صد میلیارد یاخته تشکیل شده است که در هر یاخته تمام دستورالعمل‌های کد گذاری شدهٔ لازم برای هدایت تمامی فعالیت‌های یاخته و ساخت پروتین‌های لازم، موجود می‌باشد. به هر گروه کامل از این دستورالعمل‌های ما ژنوم گفته می‌شود.

ما تحت کنترل ژن ها هستیم یا ژن ها تحت کنترل ما هستند؟

آیا تکامل و تغییرات ژنتیکی به میلیون ها سال زمان نیاز دارد ؟

آیا ما در برابر ژن های خود کاملا شکست خورده ایم یا عادت ها و رفتارهای ما ميتواند بر ژن های ما تاثیر بگذارد ؟

و اگر اراده و رفتارهای ما بر ژن های ما موثر است ، چگونه میتوان با اراده خود، تغییرات ژنتیکی را به سوی مطلوبی برد، که باعث تغییرات مفید بیشتری بر زندگی ما شود ؟

انسان ها هنوز در حال تکاملند و ما میتوانیم آن را ببینیم .

تغییرات کوچکی در عادت های ما ، در کوتاه مدت می تواند ، از طریق انتخاب طبیعی ، بر فرکانس آللها و ژن های ما موثر باشد . مثلا برخی از عادات ما سبب میشود، در کوتاه مدت و نه طی میلیون ها سال ، ژنی در محیط ژنومي ما باقی بماند یا حذف شود !!

بسیاری از مردم گمان می کنند که تکامل به هزاران يا میلیون ها سال زمان نیار دارد، ولی بيولوژيست ها میدانند که تکامل میتواند سریع اتفاق بيفتد .

اطلاعات بیشتر و ثبت نام