• دوره جامع و پیشرفته مهارتکده کودکان ایران

    یکی از دغدغه های اصلی والدین آموزش روزانه به کودکان است. آموزش بسیاری از کارها و امور روزانه که کودک با آنها سرو کار دارد. آموزش اگر به درستی صورت بگیرد نه تنها می تواند در بهبود عملکرد کودکان موثر واقع شود، بلکه در رابطه والدی – کودک نیز می تواند موثر باشد. در این مقاله به بررسی و تحلیل شیوه های کارامد آموزش روزانه به کودکان می پردازیم.
    کودکان برای بسیاری از وظایف زندگی خود نیاز به آموزش واضح دارند. طبیعتا کودک مقدار زیادی از اطلاعات خود را از طریق مشاهده به دست می آورد. اما ما نمی توانیم به یادگیری همه چیز از این طریق اکتفا کنیم. او در نحوه لباس پوشیدن، نحوه بستن کفش ها، نحوه شستن خود و حمام کردن، و کم کم وقتی بزرگ می شود نحوه انجام وظایف مربوط به خانه نیازمند آموزش است. این تکالیف را نمی توان با اظهار نظرهای جزیی یا از طریق توهین و تهدید به تنبیه در زمان هایی که باید انجام شوند، یاد داد. زمان آموزش باید بخشی از برنامه عادی روزانه باشد.